Målsetting og kvalitetspolitikk

EMPOWERMENT

I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og empowerment eller egenkraftmobilisering viktig. Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. En arbeidsplass, et arbeid å gå til, følelse av tilhørighet og at noen trenger nettopp deg styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering.

Formålsparagraf

Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at vedkommende i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud.

Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, videregående skole, kommunale helse- og sosialetater, arbeidskontor og trygdekontor og eventuelt andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så god og trygg som mulig.

En av intensjonene bak opprettelse av dette selskapet er dessuten å drive attføring gjennom praktisk arbeid i utkantdistrikter slik at arbeiderne slipper å forlate det miljø de er vant til.

Filosofi

Vårt verdier er: ”RESPEKT – HOLDNINGER – MANGFOLD - TOLERANSE”
Vi vil være en inkluderende arbeidsplass og treningsplass for alle slags mennesker. Mennesker med ulike og unike ressurser, behov og muligheter. Alle fortjener en sjanse!

Bedriften ble etablert i 1981 for å tilby arbeid til personer som faller ut av skole og arbeidsliv, både for å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger dette og ikke minst tilby arbeidstrening og opplæring og motivasjon med sikte på å få personer tilbake til arbeidslivet. Vi jobber tett opp mot næringslivet og har personer utplassert i ordinære bedrifter med sikte på å finne tilrettelagte og varige arbeidsplasser.

Vår målgruppe er:

  Personer som trenger arbeidsavklaring.

  Personer med redusert arbeidsevne.

  Personer som har utfordringer på skolen.

Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål.

ASVO Ibestad AS er en vekstbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til ulike grupper. Vårt hovedfokus er å utvikle mennesker.

Alle ansatte i ASVO Ibestad AS er involvert i, og ansvarlig for kvaliteten på vårt arbeid.

  Vi skal tilby gode tjenester/produkter for våre arbeidstakere/deltakere, samarbeidspartnere og kunder:

  Tilrettelagt, reelt og meningsfullt arbeid for våre arbeidstakere/deltakere.

  Solide tjenester som svarer til forventninger, regelverk og avtaler med kommune, NAV og andre samarbeidspartnere.

  Førsteklasses produkter for våre kunder til avtalt tid.

  Vi skal sikre kompetente medarbeidere.

  ASVO Ibestad AS skal ha et godt omdømme og være et naturlig valg for våre kunder og samarbeidspartnere.

  Vi skal jevnlig evaluere vårt arbeid, produkter og tjenester for å oppnå kontinuerlig forbedring.

  Bedriften skal rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Strategi

Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet.

Våre medarbeidere skal gjennom systematisk arbeid og fortløpende opplæring kunne sikre tidlig problemløsning og ha fokus på samarbeid.

Vi arbeider for at bedriften skal være preget av en ”0-feil holdning”.

Vi utvikler konkurranseevne ved å standardisere gode løsninger og leveringssystemer hvor kvalitetsstyring vektlegges. Dette gjøres ved å påse at kundens behov og bestilling blir forstått. Våre rutiner er beskrevet i vårt kvalitetssystem som revideres kontinuerlig.

ASVO Ibestad AS forplikter seg til å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring, basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater.

Rekrutteringspolitikk

ASVO Ibestad sin rekrutteringspolitikk innebærer at bemanning skal skje på bakgrunn av vårt kompetansebehov, både på kort og lang sikt. Vårt mål er å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Rekrutteringsprosessen innebærer at:

  Alle stillinger kunngjøres internt i bedriften.

 Annonsering eksternt skjer via NAV, aviser og ASVL. 

Det blir stilt krav til nødvendige kompetanse i forhold til vårt behov. Personlig egnethet er av vesentlig betydning.

Søkere blir behandlet på en god og forsvarlig måte.

Rekrutteringsprosessen skal være effektiv og i tråd med gjeldende regelverk.

Kompetanse i bedriften

Pedagogisk kompetanse:

  Førskolelærer.

  Lærer.

  Pedagoger.

Annen kompetanse:

  Ingeniør.

  Snekker / tømrer.

  Bilmekaniker.

  Elektriker.

  Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, varehandel, administrasjon og omsorgsyrker.

  Personer med erfaring innen saksbehandling.

  Personer med ledelseserfaring.

Helse- og omsorgsfaglig kompetanse:

  Personer med erfaring fra sosialt arbeid rehabilitering.

  Personer med erfaring innen omsorgsarbeid.

  Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg.

  Annen praksis innen attføringsfeltet.

Politikk for likestilling og ikke-diskriminering

ASVO Ibestad AS skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted.

Det søkes å rekruttere ordnært ansatte og styremedlemmer av begge kjønn slik at fordelingen mellom kjønnene blir så lik som mulig, og fremmer likestilling. (ref. lov om likestilling mellom kjønnene)

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte

Alle ansatte i ASVO Ibestad skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør.

For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er:

  Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner.

  Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse.

  Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser.

  Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester ved markeringer, julebord, firmaturer, utmarksturer, månedlige utvidete lunsjer der ansatte bidrar med underholdning m.m.

  Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom brukerundersøkelser for ansatte, bruk av forslagskasser og medarbeidersamtaler.

  Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving, der ASVL’s lønnstatistikker er retningsgivende.

  Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger.

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten

Ansatte i ASVO Ibestad AS skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også ASVO Ibestad sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

Politikk for aktiv brukermedvirkning

ASVO Ibestad bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden.

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell

Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften.

Politikk om etikk

ASVO Ibestad har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften.

Vi som jobber ved ASVO Ibestad AS skal:

1. Alltid sette sikkerhet først.

2. Vise omtanke for våre medarbeidere.

3. Opptre i samsvar med allmenn skikk og bruk, fremme et positivt samarbeid.

4. Vise respekt for andre, og aldri å opptre støtende.

5. Vise at alle i bedriften er like mye verdt.

6. Opptre lojalt og sikre bedriften et godt omdømme.

7. Holde oss trygt innenfor lover, forskrifter og regelverk. Overholde taushetsplikt.

8. Møte alle (kunder, leverandører, samarbeidspartnere) med respekt.

9. Støtte oppunder en bærekraftig utvikling og vise respekt for natur og miljø.

10. Sikre alle ytringsfrihet, deltakelse og innsyn i egne saker.

11. Kommunisere åpent og aktivt med omverdenen.

12. Ikke motta penger eller gaver fra våre kunder, samarbeidspartnere og tiltaksdeltakere, utover gaver som har liten eller symbolsk verdi.

Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av bruker

ASVO Ibestad har fokus på mulig risiko for fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere, herunder også hvilke situasjoner som kan være sårbare for utnytting.
ASVO Ibestad har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen for å forebygge bl.a. utnytting, herunder også bruk av sosiale medier, og alle ansatte skal være kjent med disse. Videre regulerer yrkesetiske retningslinjer, etikkplakat og arbeidsreglementet dette området også.

Miljøpolitikk

Vi arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid.

ASVO Ibestad AS arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen gjennom redusert ressursforbruk, utslipp og kildesortering av avfall.

Vårt nye vaskeri vil få montert system som ivaretar spillvarmen fra vaskemaskiner og tørketromler. Spillvarmen ledes inn i et varmevekslersystem i ventilasjonsanlegget som i sin tur går med til å varme opp lokalene og forvarme vann til vaskemaskinene.

Beregninger viser at det vil bli overskuddsvarme som vi ikke vil forbruke selv, og dette vil gå til oppvarming av andre bygningsdeler av kompetansesenteret hvor vaskeriet er lokalisert.

Vi vil dermed bli leverandør av varme også til nærliggende bygg.

HMS

Vi har lagt grunnlaget for vårt HMS arbeid gjennom rutiner for sikkerhet og helseforebyggende tiltak. Vår dokumentasjon rundt HMS arbeidet, internkontroll og kvalitetssikring beskrives i vårt informasjonssystem.

Det er viktig at både ledelse og de ansatte er involvert i HMS arbeidet slik at vi holder systemet oppdatert til enhver tid. For å sikre at vi gjør jobben på best mulig måte vil vi årlig gjennomgå alle våre rutiner og prosedyrer som gjelder dette området.

Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid:

  Vi skal ikke ha skader/ulykker.

  Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet.

  Vi skal ikke ha materielle skader.

  Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

For å nå våre målsetninger skal vi til en hver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for dette.

PROSESSKART

Våre ledelsesprosesser, nøkkelprosesser og støtteprosesser kan illustreres slik:

prossesskart